14_banner.jpg

 1938, Boerinnenbond, Vrouwenbeweging

vrouwenbeweging logoOp 28 december werd ’s middags om 2 uur in het patronaat een vergadering gehouden, op aandringen van pastoor Debije,  om te komen tot oprichting van een boerinnenbond. De Z.E.H. Bemelmans en juffrouw Hendriks traden als sprekers op en vertelden de werkwijze van de bond en wat het nut was voor de boerinnen.
Later is de naam Boerinnenbond gewijzigd in Vrouwenbeweging.
Het eerste bestuur werd gevormd door de dames: P.Arts-Gellings, voorzitter; L. van Rens-Lemmen, secretaresse; N. Cleven-Wagemans, penningmeester; G. Verdellen-Thielen en N. Jacobs-Janssen, beide bestuursleden; adviseur was pastoor L. Debije. Ledenaantal: 40.
De activiteiten bestonden de eerste jaren hoofdzakelijk uit cursussen voor het huishouden en het gezin, met veel geestelijke inslag.
In Oorlogsjaren wenste men zich niet te onderwerpen aan de regels, die de bezetter dicteerde en werd de vereniging op non-actief gesteld.
Op 23 januari 1946 vond de heroprichting van de Boerinnenbond plaats. Het aantal leden bedroeg toen 71 en de contributie werd vastgesteld op fl. 1,00.
In 1971 was door een conflict met het provinciaal bestuur een breuk ontstaan. Een aantal afdelingen in de kring Horst besloot voortaan zelfstandig te functioneren. De naam werd toen veranderd in L.V.B. Limburgse Vrouwenbeweging.
Het activiteitenpakket zag er in die tijd ook geheel anders uit. Vorming en creativiteit namen een zeer belangrijke plaats in.
Bij het 40-jarig bestaan bedroeg het aantal leden ongeveer 80. Maar vanaf die tijd is het ledenaantal afgenomen, mede doordat oudere dames afhaakten en de jongere leden met hun schaarse vrije tijd keuzes moesten maken, bij welke vereniging zij gingen of bleven.
Momenteel telt de vereniging 49 leden, die zeer actief zijn. Een aantal gaat wekelijks volksdansen en in de zomermaanden wordt er bij goed weer op maandagavond gefietst.
Het activiteitenseizoen loopt van half september tot half april en het aantal activiteiten varieert tussen de 13 en 15 avonden of dagdelen. De opkomst bij deze gelegenheden is zeer hoog. De contributie bedraagt fl. 20,00.
Het bestuur bestaat in 2011 uit de volgende personen: Annie Hoeymakers-Lemmen, voorzitter ; Toos Tillemans-Hoezen, secretaresse; Mia Buijssen-Keijsers, penningmeester; Mia Alaerds-Reintjes en Truus Everaerts-Vullings, beiden bestuurslid.
Ondanks diverse pogingen is het niet gelukt om nieuwe bestuursleden aan te trekken, waarna de vereniging op 31 maart 2011 is opgeheven.